Skip to content

Procés a la Banca. 18 mesos per recuperar la sobirania econòmica

ATTAC Acordem

Procés a la Banca. 18 mesos per recuperar la sobirania econòmica

La nostrasocietat se està desmoronant en la precarietat i la pèrdua de drets. Milions de treballadores i treballadors han perdut la seva feina i es troben sense cap mena de protecció social. Milions de persones estan caient per sota del llindar de la pobresa, fins i tot persones ocupades precàriament. Centenars de milers de famílies han perdut la seva llar i es veuen expulsades del circuit econòmic i social per un sistema hipotecari injust i de lectura esbiaixada sempre en favor dels poderosos.  Les persones grans després de haver contribuït tota la seva vida, ara veuen com les seves pensions son reduïdes mes a mes, al hora que se els obliga a repagar els serveis sanitaris. Es degraden els serveis de salut i d’educació, que perden en qualitat i capacitat de cobertura per la immensa majoria.

En l’experiència contrastada de la nostra lluita quotidiana per una vida més digna, esbrinem una constant transversal a bona part dels mals que vivim: la presencia del sector financer i bancari. Un sector que a mes de aparèixer com sospitós principal de la causa dels perjudicis que estem patim, en resulta arreu el beneficiari destacat en primer terme.

Però com a las clàssiques novel·les negres, aquest sospitós apareix protegit en el si de la societat on perpetre els seus crims. Una protecció que comença en els medis de comunicació (tervolament vinculats a la seva propietat) i s’escampa com un càncer a bona part dels polítics que ens governen (repetidament subornats per suculentes comissions, càrrecs en les seves empresses al acabar el seu mandat i privilegis de tot tipus, inclosa la comunicació mediàtica).

Per aquesta raó diverses persones i organitzacions socials creiem que arribat el moment de desvetllar les responsabilitats ocultes de aquest mal somni, de cercar causes i responsabilitats com a pas previ per esbrinar camins alternatius que ens permetin albirar altres horitzons.

Apel·lant a la declaració dels Drets de l’Home proclamats per la Revolució Francesa de 1789, recalçant-nos e la Declaració dels Drets Humans de Nacions Unides de 1948 i invocant els principis transversals de justícia desenvolupats per a protegir l’especie humana i les persones sense discriminació de sexe, religió, origen, cultura o capacitat econòmica, convoquem a iniciar un judici popular contra els abusos que el sector bancari està perpetrant contra la societat.

El Procés a la Banca és una acció pública no governamental, inspirada en el Tribunal Russel que va sotmetre a judici d’opinió als Estats Units pels Crims de Lesa Humanitat comesos contra el poble de Vietnam (1967) i posteriorment  contra les dictadures militars a Amèrica Llatina (1973) i en ocasió als flagels contra els Pobles de l’Iraq (2004), Palestina (2009) i Ucraïna (2014). També prenem com a referent al Tribunal Permanent dels Pobles, constituït el 1979, com a acció de continuïtat del Tribunal Russel, que en representació de la consciència ètica dels pobles ha enjudiciat als Estats genocides i institucions internacionals com Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional, sobre la base de les convencions internacionals de drets humans i en la defensa dels drets dels Pobles.

Sota aquest llegat de justícia ètica i d’opinió desenvoluparà les seves sessions com a Tribunal Popular  la iniciativa Procés a la Banca, a fi de sotmetre a judici, sota els estàndards de veritat, justícia i reparació integral per a les víctimes, als responsables dels flagels comesos contra elles. Aquest tribunal no imposarà sancions judicials, però sí aportarà a la veritat i realitzarà una crida ètica en defensa dels drets de les persones al hora que cercara camins de trobada entre els afectats per l’activitat del sector bancari i financer per recuperar els seus drets i reconduir la societat vers un marc on aquests delictes no es puguin tornar a produir.

Procés a la Banca seguira la següent metodologia. En un primer moment les organitzacions que donen suport al projecte presentaran el inici de les sessions, descrivint la metodologia i convocant a la ciutadania a presentar com a moviments, associacions o persones les seves demandes. Aquestes es podran adreçar per medi del contacte directe amb la Comissió d’Apel·lació Cívica o per via web.

A partir d’aquesta convocatòria pública, la Comissió d’Apel·lació Cívica estructurarà les reclamacions i establira un calendari de sessions monogràfiques adreçades a qüestions especifiques com ara: la titulació dels hipoteques, la privatització de les pensions, la privatització de salut o educació, el frau en l’estalvi popular (preferents), el frau en la conformació i gestió de la moneda única, etc.

Cada sessió monogràfica serà formulada com una sessió pública de requisitòria, on la Comissió d’Apel·lació Cívica convidara a testimoni, tècnics i juristes a explicar al Tribunal Públic els fets que es denuncien. En ella es rebran testimonis, es documentaren casos i s’oferiran orientació jurídica i en salut a les i els afectats. Seran escoltats líders socials i populars, víctimes, advocats i organitzacions socials, els qui han d’assenyalar els casos puntuals d’abús i violació dels drets humans. S’hi podran fer arribar comunicacions, els testimonis seran gravats i tot plegat publicat en la web i en altres formes. En el segon moment, els bancs acusats tindran l’oportunitat d’exercir la seva defensa. Tancada cada sessió la Comissió d’Apel·lació Ciutadana amb l’ajuda d’experts adients a cada matèria, analitzara els arguments de les parts i estudiaran totes les proves que se li presentin sense importar la font de què provinguin. Amb aquesta informació, la Comissió actuarà com a fiscal proposant sentencia al Tribunal Públic. Aquest es compondrà de tothom que es personi com a jutge del cas per via telemàtica. El Tribunal enjudiciara als responsables en un veredicte de culpabilitat o innocència, considerant-se els vots i comentaris particulars a informació pública.

La recopilació de sentencies i arguments del Tribunal Públic, difoses a Inernet  es vol que serveixi com a base per sustentar accions de caràcter jurídic i polític en benefici de les víctimes.

Procés a la Banca serà un espai per a la recol·lecció de nous casos, orientació jurídica i atenció en salut a comunitats afectades directament per l’activitat nociva del sector financer.

Procés a la Banca vol ser un escenari de solidaritat, amb la finalitat d’ajudar a mitigar les difícils condicions a què són sotmesos els afectats, transmetent el sentir incloent, comunitari i de solidaritat que l’Estat actual mai els ha proporcionat, ans al contrari freqüentment sotmetent-los al total abandó, quan no a la culpabilització del seu patiment.

Procés a la Banca pretén finalment conformar un espai de trobada per a la construcció alternatives al sistema financer, bancari i monetari al que estem sotmesos i el desenvolupament de propostes emancipadores confluents entre els diversos actors afectats pel sector bancari. Aspirem a que serveixi per ajudar a desenvolupar un procés mobilitzador i solidari de diferents organitzacions de la societat civil

Fem extensiva aquesta proposta a totes les organitzacions de drets humans, ambientalistes, camperoles, socials, obreres, estudiantils, de dones, de treballadores i treballadors, nacionals i internacionals, que sentin identitat amb aquesta proposta i estimin que aquest escenari ens permet avançar en construcció de la veritat i la lluita contra la impunitat dels crims comesos contra el Poble.

Comptem a amb la teva participació

 

Contacte: Comissió d’Apel·lació Cívica  Facebook: Procesbanca Twitter: Procesbanca Correu: Procesbanca@gmail.com

Entitats ja adherides:

Front Cívic de Catalunya, Marea Pensionista, Plataforma Sortim de l’Euro, Xarxa Socialista Unificada de Catalunya, ATTAC Acordem. Col·lectiu Ronda, Assemblees de Aturats,…i altres.

2016-03-12 debat proces a la banca__CAT_cartell

ATTAC España, no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.